ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 24 32 56
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 26 33 59
รวม อนุบาล 50 65 115
ป.1 30 28 58
ป.2 26 33 59
ป.3 22 36 58
ป.4 36 21 57
ป.5 26 29 55
ป.5 27 30 57
รวม ประถม 167 177 344
ม.1 47 22 69
ม.2 38 24 62
ม.3 40 18 58
รวม มัธยม 125 64 189
รวม ทั้งหมด 342 306 648
แผนที่โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ