ข้อมูลโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 5 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 11 24
รวม อนุบาล 21 16 37
ป.1 12 11 23
ป.2 7 6 13
ป.3 8 12 20
ป.4 5 6 11
ป.5 9 4 13
ป.5 7 8 15
รวม ประถม 48 47 95
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 69 63 132
แผนที่โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)