ข้อมูลโรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 1 1 2
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 2 6
รวม อนุบาล 8 6 14
ป.1 4 1 5
ป.2 2 2 4
ป.3 3 2 5
ป.4 5 1 6
ป.5 2 2 4
ป.5 3 0 3
รวม ประถม 19 8 27
ม.1 9 6 15
ม.2 6 3 9
ม.3 7 7 14
รวม มัธยม 22 16 38
รวม ทั้งหมด 49 30 79
แผนที่โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)