ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองกวาง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 8 16
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 8 15
รวม อนุบาล 15 16 31
ป.1 8 8 16
ป.2 6 9 15
ป.3 5 2 7
ป.4 6 4 10
ป.5 7 9 16
ป.5 5 12 17
รวม ประถม 37 44 81
ม.1 18 6 24
ม.2 11 9 20
ม.3 11 6 17
รวม มัธยม 40 21 61
รวม ทั้งหมด 92 81 173
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองกวาง