ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองใยบัว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 8 14
รวม อนุบาล 10 11 21
ป.1 7 7 14
ป.2 10 10 20
ป.3 9 4 13
ป.4 13 10 23
ป.5 11 3 14
ป.5 11 11 22
รวม ประถม 61 45 106
ม.1 5 12 17
ม.2 5 3 8
ม.3 6 9 15
รวม มัธยม 16 24 40
รวม ทั้งหมด 87 80 167
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองใยบัว