ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองครึม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 10 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 4 11
รวม อนุบาล 15 14 29
ป.1 12 6 18
ป.2 5 10 15
ป.3 4 3 7
ป.4 6 8 14
ป.5 3 5 8
ป.5 4 3 7
รวม ประถม 34 35 69
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 49 49 98
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองครึม