ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองบัว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 4 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 5 6
รวม อนุบาล 5 9 14
ป.1 3 3 6
ป.2 4 2 6
ป.3 4 3 7
ป.4 6 2 8
ป.5 2 2 4
ป.5 3 2 5
รวม ประถม 22 14 36
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 27 23 50
แผนที่โรงเรียนวัดหนองบัว