ข้อมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 7 7 14
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 2 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 3 9
รวม อนุบาล 18 12 30
ป.1 5 2 7
ป.2 7 7 14
ป.3 4 3 7
ป.4 9 2 11
ป.5 3 6 9
ป.5 11 11 22
รวม ประถม 39 31 70
ม.1 5 8 13
ม.2 4 1 5
ม.3 5 4 9
รวม มัธยม 14 13 27
รวม ทั้งหมด 71 56 127
แผนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)