ข้อมูลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 20 14 34
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 12 26
รวม อนุบาล 34 26 60
ป.1 12 14 26
ป.2 13 15 28
ป.3 6 14 20
ป.4 9 13 22
ป.5 10 11 21
ป.5 15 14 29
รวม ประถม 65 81 146
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 99 107 206
แผนที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์