ข้อมูลโรงเรียนวัดยางงาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 1 4
รวม อนุบาล 8 4 12
ป.1 2 7 9
ป.2 6 3 9
ป.3 3 7 10
ป.4 5 6 11
ป.5 5 1 6
ป.5 8 9 17
รวม ประถม 29 33 62
ม.1 3 6 9
ม.2 1 3 4
ม.3 8 2 10
รวม มัธยม 12 11 23
รวม ทั้งหมด 49 48 97
แผนที่โรงเรียนวัดยางงาม