ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 6 5 11
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 4 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 7 13
รวม อนุบาล 21 16 37
ป.1 5 7 12
ป.2 3 3 6
ป.3 6 9 15
ป.4 7 6 13
ป.5 5 5 10
ป.5 4 8 12
รวม ประถม 30 38 68
ม.1 16 2 18
ม.2 11 7 18
ม.3 8 6 14
รวม มัธยม 35 15 50
รวม ทั้งหมด 86 69 155
แผนที่โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน