ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนทราย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 14 15 29
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 27 17 44
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 24 19 43
รวม อนุบาล 65 51 116
ป.1 17 18 35
ป.2 15 15 30
ป.3 17 15 32
ป.4 14 15 29
ป.5 14 15 29
ป.5 9 9 18
รวม ประถม 86 87 173
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 151 138 289
แผนที่โรงเรียนวัดดอนทราย