ข้อมูลโรงเรียนวัดบางลาน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 10 5 15
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 7 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 7 21
รวม อนุบาล 29 19 48
ป.1 6 9 15
ป.2 5 5 10
ป.3 8 10 18
ป.4 16 10 26
ป.5 11 10 21
ป.5 10 10 20
รวม ประถม 56 54 110
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 85 73 158
แผนที่โรงเรียนวัดบางลาน