ข้อมูลโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 14 27
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 18 15 33
รวม อนุบาล 31 29 60
ป.1 23 11 34
ป.2 17 19 36
ป.3 11 10 21
ป.4 19 18 37
ป.5 14 14 28
ป.5 18 16 34
รวม ประถม 102 88 190
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 133 117 250
แผนที่โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)