ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 7 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 7 12
รวม อนุบาล 11 14 25
ป.1 6 5 11
ป.2 7 8 15
ป.3 11 4 15
ป.4 5 5 10
ป.5 7 5 12
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 41 31 72
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 52 45 97
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)