ข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาถ่าน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 7 16
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 15 11 26
ป.1 8 13 21
ป.2 6 2 8
ป.3 8 4 12
ป.4 16 9 25
ป.5 13 8 21
ป.5 12 4 16
รวม ประถม 63 40 103
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 78 51 129
แผนที่โรงเรียนบ้านเขาถ่าน