ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 7 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 9 12
รวม อนุบาล 7 16 23
ป.1 5 7 12
ป.2 2 1 3
ป.3 4 10 14
ป.4 4 6 10
ป.5 3 9 12
ป.5 6 6 12
รวม ประถม 24 39 63
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 31 55 86
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง