ข้อมูลโรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 10 7 17
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 19 15 34
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 15 28
รวม อนุบาล 42 37 79
ป.1 27 23 50
ป.2 18 12 30
ป.3 31 10 41
ป.4 17 17 34
ป.5 22 23 45
ป.5 27 23 50
รวม ประถม 142 108 250
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 184 145 329
แผนที่โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)