ข้อมูลโรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 2 5
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 1 2
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 1 7
รวม อนุบาล 10 4 14
ป.1 3 5 8
ป.2 1 2 3
ป.3 2 3 5
ป.4 7 5 12
ป.5 3 2 5
ป.5 3 4 7
รวม ประถม 19 21 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 29 25 54
แผนที่โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)