ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ายาง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 12 20
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 7 13
รวม อนุบาล 14 19 33
ป.1 12 8 20
ป.2 4 3 7
ป.3 10 5 15
ป.4 4 4 8
ป.5 7 8 15
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 42 32 74
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 56 51 107
แผนที่โรงเรียนบ้านท่ายาง