ข้อมูลโรงเรียนสีวะรา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 7 11
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 12 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 5 12
รวม อนุบาล 17 24 41
ป.1 6 5 11
ป.2 4 5 9
ป.3 2 5 7
ป.4 6 2 8
ป.5 5 3 8
ป.5 8 4 12
รวม ประถม 31 24 55
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 48 48 96
แผนที่โรงเรียนสีวะรา