ข้อมูลโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 6 12 18
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 17 7 24
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 11 26
รวม อนุบาล 38 30 68
ป.1 9 13 22
ป.2 13 8 21
ป.3 18 15 33
ป.4 11 13 24
ป.5 17 17 34
ป.5 17 15 32
รวม ประถม 85 81 166
ม.1 28 15 43
ม.2 11 9 20
ม.3 16 9 25
รวม มัธยม 55 33 88
รวม ทั้งหมด 178 144 322
แผนที่โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)