ข้อมูลโรงเรียนวัดวันดาว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 1 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 5 12
รวม อนุบาล 9 6 15
ป.1 8 4 12
ป.2 1 5 6
ป.3 7 3 10
ป.4 5 4 9
ป.5 2 4 6
ป.5 6 6 12
รวม ประถม 29 26 55
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 38 32 70
แผนที่โรงเรียนวัดวันดาว