ข้อมูลโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 6 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 8 16
รวม อนุบาล 21 14 35
ป.1 14 5 19
ป.2 3 5 8
ป.3 7 6 13
ป.4 5 3 8
ป.5 7 5 12
ป.5 6 8 14
รวม ประถม 42 32 74
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 63 46 109
แผนที่โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์