ข้อมูลโรงเรียนวัดโพธิศรี

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 2 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 0 2
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 5 6
รวม อนุบาล 7 7 14
ป.1 1 2 3
ป.2 0 2 2
ป.3 1 1 2
ป.4 1 0 1
ป.5 3 2 5
ป.5 1 2 3
รวม ประถม 7 9 16
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 14 16 30
แผนที่โรงเรียนวัดโพธิศรี