ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองลังกา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 7 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 4 6
รวม อนุบาล 8 11 19
ป.1 10 7 17
ป.2 7 4 11
ป.3 12 6 18
ป.4 2 3 5
ป.5 14 4 18
ป.5 7 2 9
รวม ประถม 52 26 78
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 60 37 97
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองลังกา