ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุเกตุ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 6 10
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 6 11
รวม อนุบาล 13 15 28
ป.1 7 8 15
ป.2 7 6 13
ป.3 6 6 12
ป.4 4 4 8
ป.5 6 2 8
ป.5 6 5 11
รวม ประถม 36 31 67
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 49 46 95
แผนที่โรงเรียนบ้านพุเกตุ