ข้อมูลโรงเรียนวัดเวียงทุน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 11 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 10 22
รวม อนุบาล 20 21 41
ป.1 14 11 25
ป.2 12 14 26
ป.3 13 7 20
ป.4 9 8 17
ป.5 10 19 29
ป.5 6 8 14
รวม ประถม 64 67 131
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 84 88 172
แผนที่โรงเรียนวัดเวียงทุน