ข้อมูลโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 4 11
รวม อนุบาล 11 7 18
ป.1 3 2 5
ป.2 3 5 8
ป.3 6 6 12
ป.4 6 0 6
ป.5 5 5 10
ป.5 8 9 17
รวม ประถม 31 27 58
ม.1 6 3 9
ม.2 3 1 4
ม.3 5 3 8
รวม มัธยม 14 7 21
รวม ทั้งหมด 56 41 97
แผนที่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)