ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 18 8 26
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 13 14 27
รวม อนุบาล 31 22 53
ป.1 17 16 33
ป.2 16 6 22
ป.3 16 17 33
ป.4 9 14 23
ป.5 19 11 30
ป.5 18 17 35
รวม ประถม 95 81 176
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 126 103 229
แผนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านคา