ข้อมูลโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 4 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 0 1
รวม อนุบาล 7 7 14
ป.1 5 3 8
ป.2 1 3 4
ป.3 2 5 7
ป.4 3 3 6
ป.5 4 3 7
ป.5 4 1 5
รวม ประถม 19 18 37
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 26 25 51
แผนที่โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า