ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 15 16 31
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 19 14 33
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 15 15 30
รวม อนุบาล 49 45 94
ป.1 19 21 40
ป.2 19 21 40
ป.3 15 19 34
ป.4 14 21 35
ป.5 18 24 42
ป.5 20 14 34
รวม ประถม 105 120 225
ม.1 35 29 64
ม.2 23 38 61
ม.3 15 15 30
รวม มัธยม 73 82 155
รวม ทั้งหมด 227 247 474
แผนที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน