ข้อมูลโรงเรียนบ้านร่องเจริญ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 7 5 12
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 6 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 8 17
รวม อนุบาล 22 19 41
ป.1 8 6 14
ป.2 9 3 12
ป.3 9 6 15
ป.4 13 6 19
ป.5 11 11 22
ป.5 7 4 11
รวม ประถม 57 36 93
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 79 55 134
แผนที่โรงเรียนบ้านร่องเจริญ