ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองโก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 1 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 3 7
รวม อนุบาล 13 7 20
ป.1 4 3 7
ป.2 5 5 10
ป.3 4 2 6
ป.4 5 1 6
ป.5 4 2 6
ป.5 6 3 9
รวม ประถม 28 16 44
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 41 23 64
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองโก