ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 11 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 7 15
รวม อนุบาล 16 18 34
ป.1 4 7 11
ป.2 5 9 14
ป.3 11 7 18
ป.4 6 7 13
ป.5 7 9 16
ป.5 7 7 14
รวม ประถม 40 46 86
ม.1 11 6 17
ม.2 10 3 13
ม.3 1 6 7
รวม มัธยม 22 15 37
รวม ทั้งหมด 78 79 157
แผนที่โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์