ข้อมูลโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 8 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 16 10 26
รวม อนุบาล 26 18 44
ป.1 17 6 23
ป.2 10 8 18
ป.3 8 16 24
ป.4 13 10 23
ป.5 7 6 13
ป.5 9 12 21
รวม ประถม 64 58 122
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 90 76 166
แผนที่โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี