ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 16 22
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 13 23
รวม อนุบาล 16 29 45
ป.1 10 5 15
ป.2 10 6 16
ป.3 7 3 10
ป.4 10 7 17
ป.5 7 7 14
ป.5 8 7 15
รวม ประถม 52 35 87
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 68 64 132
แผนที่โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)