ข้อมูลโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 4 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 7 13
รวม อนุบาล 16 15 31
ป.1 9 7 16
ป.2 2 1 3
ป.3 3 3 6
ป.4 2 8 10
ป.5 5 3 8
ป.5 4 5 9
รวม ประถม 25 27 52
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 41 42 83
แผนที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)