ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 9 12
รวม อนุบาล 7 12 19
ป.1 5 9 14
ป.2 5 3 8
ป.3 7 5 12
ป.4 4 3 7
ป.5 8 3 11
ป.5 4 6 10
รวม ประถม 33 29 62
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 40 41 81
แผนที่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)