ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองตาหลวง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 4 7
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 1 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 2 6
รวม อนุบาล 11 7 18
ป.1 3 2 5
ป.2 5 2 7
ป.3 3 2 5
ป.4 2 4 6
ป.5 2 6 8
ป.5 4 7 11
รวม ประถม 19 23 42
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 30 30 60
แผนที่โรงเรียนวัดหนองตาหลวง