ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังปลา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 7 6 13
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 7 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 5 8
รวม อนุบาล 12 18 30
ป.1 3 3 6
ป.2 7 1 8
ป.3 7 10 17
ป.4 6 2 8
ป.5 3 1 4
ป.5 3 7 10
รวม ประถม 29 24 53
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 41 42 83
แผนที่โรงเรียนบ้านวังปลา