ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 9 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 11 23
รวม อนุบาล 21 20 41
ป.1 6 12 18
ป.2 6 9 15
ป.3 6 10 16
ป.4 12 9 21
ป.5 11 10 21
ป.5 4 7 11
รวม ประถม 45 57 102
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 66 77 143
แผนที่โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง