ข้อมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 15 18
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 14 19
รวม อนุบาล 8 29 37
ป.1 12 14 26
ป.2 10 9 19
ป.3 17 11 28
ป.4 11 12 23
ป.5 14 18 32
ป.5 7 11 18
รวม ประถม 71 75 146
ม.1 11 12 23
ม.2 17 17 34
ม.3 4 9 13
รวม มัธยม 32 38 70
รวม ทั้งหมด 111 142 253
แผนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)