ข้อมูลโรงเรียนบ้านหุบพริก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 11 7 18
ป.1 5 9 14
ป.2 6 10 16
ป.3 6 5 11
ป.4 7 6 13
ป.5 9 3 12
ป.5 7 3 10
รวม ประถม 40 36 76
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 51 43 94
แผนที่โรงเรียนบ้านหุบพริก