ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 5 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 1 4
รวม อนุบาล 15 10 25
ป.1 7 4 11
ป.2 3 2 5
ป.3 7 2 9
ป.4 3 2 5
ป.5 7 3 10
ป.5 0 0 0
รวม ประถม 27 13 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 42 23 65
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่