ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนไผ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 11 21
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 5 13
รวม อนุบาล 18 16 34
ป.1 14 12 26
ป.2 10 7 17
ป.3 13 8 21
ป.4 4 8 12
ป.5 17 3 20
ป.5 9 9 18
รวม ประถม 67 47 114
ม.1 12 7 19
ม.2 8 2 10
ม.3 15 7 22
รวม มัธยม 35 16 51
รวม ทั้งหมด 120 79 199
แผนที่โรงเรียนบ้านดอนไผ่