ข้อมูลโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 4 0 4
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 6 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 7 11
รวม อนุบาล 12 13 25
ป.1 3 5 8
ป.2 8 3 11
ป.3 11 3 14
ป.4 9 9 18
ป.5 11 6 17
ป.5 10 5 15
รวม ประถม 52 31 83
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 64 44 108
แผนที่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม