ข้อมูลโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 46 56 102
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 67 59 126
รวม อนุบาล 113 115 228
ป.1 65 53 118
ป.2 56 63 119
ป.3 53 48 101
ป.4 66 49 115
ป.5 71 64 135
ป.5 56 45 101
รวม ประถม 367 322 689
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 480 437 917
แผนที่โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)