ข้อมูลโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 4 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 10 22
รวม อนุบาล 21 14 35
ป.1 10 8 18
ป.2 5 2 7
ป.3 7 9 16
ป.4 11 6 17
ป.5 6 7 13
ป.5 8 8 16
รวม ประถม 47 40 87
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 68 54 122
แผนที่โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม