ข้อมูลโรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 13 11 24
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 8 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 5 12
รวม อนุบาล 26 24 50
ป.1 11 8 19
ป.2 11 4 15
ป.3 12 9 21
ป.4 8 10 18
ป.5 14 7 21
ป.5 12 5 17
รวม ประถม 68 43 111
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 94 67 161
แผนที่โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)